Privacyverklaring

Studievereniging Lingua, gevestigd aan Professor Goossenslaan 1 5022 DM Tilburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
https://www.svlingua.nl/
Professor Goossenslaan 1 5022 DM Tilburg
Robin de Hoogh en Babet Buiks zijn de Functionarissen Gegevensbescherming van Studievereniging Lingua. Zij zijn te bereiken via studievereniginglingua@fontys.nl.

Studievereniging Lingua verwerkt je persoonsgegevens als je gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer

Daarnaast behoudt Studievereniging Lingua het recht om foto’s gemaakt op evenementen te plaatsen op social media, website en eventueel te gebruiken als promotiemateriaal. Het beeldmateriaal wordt opgeslagen en beheerd volgens de privacyverklaring van Studievereniging Lingua. Mocht je het hier niet mee eens zijn, neem dan contact op met ons op via studievereniginglingua@fontys.nl

Verwerking bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan zestien jaar, tenzij deze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan zestien jaar oud is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens verzameld hebben van een minderjarige, neem dan contact met ons op via studievereniginglingua@fontys.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Doel verwerking persoonsgegevens
Studievereniging Lingua verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Afhandeling betaling;
– Verzending nieuwsbrief;
– Persoonlijk contact.

Geautomatiseerde besluitvorming Studievereniging Lingua neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Studievereniging Lingua) tussen zit. Studievereniging Lingua gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
Geautomatiseerde incasso’s van de Rabobank om jaarlijks de contributie af te schrijven.

Bewaring persoonsgegevens
Studievereniging Lingua bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de persoonsgegevens:
De persoonsgegevens worden bewaard tot maximaal twee maanden na uitschrijving lidmaatschap.

Delen van persoonsgegevens met derden
Studievereniging Lingua deelt de namen van leden met de volgende bedrijven om de volgende redenen:
Ready to school: samenwerking.
Voor meer informatie over de aard van deze samenwerking kun je contact met ons opnemen via studievereniginglingua@fontys.nl.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Studievereniging Lingua en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou in eigendom hebben in een computerbestand naar jou of een andere, door jouw genoemde, organisatie te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar studievereniginglingua@fontys.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk (binnen vier weken) op jouw verzoek.

Studievereniging Lingua wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Beveiliging persoonsgegevens
Studievereniging Lingua neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via studievereniginglingua@fontys.nl